Over de MdNL

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. Zij heeft als doelstelling de beoefening van de betreffende disciplines in hun onderlinge samenhang te bevorderen.

Het ledental bedraagt ongeveer zestienhonderd. Men kan zich niet als lid aanmelden; nieuwe leden worden jaarlijks gekozen uit voordrachten die door de zittende leden worden gedaan.

De Maatschappij kent regionale afdelingen (Noord- en Zuid-Nederland) en heeft een vertegenwoordiger in Zuid-Afrika. Zij kent ook commissies en werkgroepen die bijeenkomsten en publicaties verzorgen op meer specialistische deelgebieden. Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft een van deze commissies opdrachten voor studies op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde.

De Maatschappij bezit een aantal particuliere archieven van schrijvers en een belangrijke letterkundige bibliotheek, die kostbare manuscripten en incunabelen bevat, maar ook nog steeds wordt uitgebreid met nieuw verschenen letterkundige en historische publicaties. Het geheel wordt beheerd door de Leidse universiteitsbibliotheek.

Verder publiceert de Maatschappij een intern blad, Accolade (voorheen het Nieuw Letterkundig Magazijn), en een Jaarboek, dat zijn waarde onder andere ontleent aan de daarin opgenomen uitgebreide ‘levensberichten’ van overleden leden. Alle jaarboeken, vanaf 1766, kunnen via deze website worden geraadpleegd.

De Maatschappij kent jaarlijks enkele prijzen toe, waaromheen letterkundige bijeenkomsten worden georganiseerd. Nu en dan eert zij een Nederlandse auteur door het aanbrengen van een gevelsteen, in binnen- of buitenland, op een pand waarin de betrokkene heeft gewerkt. Daarnaast is de Maatschappij elk jaar betrokken bij de organisatie van de Huizinga-lezing, die in december in de Leidse Pieterskerk wordt gehouden.

Bejaard als zij is, heeft de Maatschappij aan de wieg gestaan van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, die literaire en historische teksten en werken over de Nederlandse taal digitaal toegankelijk maakt.

Beleid

Conform de Wet van de Maatschappij zet het bestuur zich op korte en langere termijn in voor de bestudering van de Nederlandse taal- en letterkunde alsmede de geschied- en oudheidkunde. Tevens mengt het zich  – indien nodig – gevraagd en ongevraagd in discussies over het behoud en de kwaliteit van het Nederlandse literatuur- en geschiedenisonderwijs.

Waar nodig doet het dit door het steunen van de onder de Maatschappij vallende werkgroepen (Biografie, Caraïbische letteren, Zeventiende eeuw, Achttiende eeuw, Negentiende eeuw, Nederlandse Boekhistorische Vereniging, Indische letteren) alsmede actief deel te nemen aan het actuele debat inzake de maatschappelijk ontwikkelingen die de doelstellingen van de Maatschappij bedreigen.

Tevens bevordert de Maatschappij de aandacht voor de Nederlandse taal- en letterkunde alsmede de geschied- en oudheidkunde door het uitreiken van diverse prijzen die liggen op het terrein van de creatieve letterkunde (Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs voor poëzie, roman, toneel), de essayistiek (Dr. Wijnaendts Francken-prijs), de (literaire) biografie (Henriëtte de Beaufort-prijs), de cultuurgeschiedenis (Henriette Roland Holstprijs), de teksteditie en de Nederlandse lexicografie en lexicologie (Dr. C. Kruyskamp-prijs).

Speciale aandacht voor de ‘Nederlandstalige’ Zuid-Afrikaanse letterkunde geschiedt door onder meer  de Commissie voor Zuid-Afrika.

Jaarlijks organiseert de Maatschappij – al dan niet via de onder haar ressorterende werkgroepen en commissies – bijeenkomsten over taal- en of letterkundige thema’s.

Via het plaatsen van gedenkstenen op relevante gebouwen en huizen tracht de Maatschappij het literair en taalkundig erfgoed hoog te houden.

Via het onderhouden van een website, via Facebook en Twitter en via het Jaarboek, het Nieuwe Letterkundig Magazijn en het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde brengt de MNL alle bovengenoemde activiteiten onder de aandacht van een breed publiek.

Financieel beleid

De Maatschappij verkrijgt haar inkomsten uit contributies en giften van de leden en een subsidie van de Universiteit Leiden. Het vermogen van de Maatschappij wordt conservatief belegd op spaarrekeningen en in depositocertificaten. De (eventueel) verkregen rente wordt toegevoegd aan de inkomsten van de Maatschappij.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde ontvangen voor hun bestuurswerk geen bezoldiging. Voor ZZP-ers/freelancers in het bestuur kan een vacatievergoeding per vergadering worden toegekend.

De juryleden van de prijzen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde ontvangen voor hun werk geen bezoldiging. Voor ZZP-ers/freelancers kan een vacatievergoeding worden toegekend. De vacatievergoeding bedraagt per traject (niet per vergadering) € 400. De vacatievergoeding vindt alleen plaats als de voorzitter van de jury aan de penningmeester laat weten dat het lid een ZZP-er/freelancer is of als de ZZP-er/freelancer zichzelf als zodanig bij de penningmeester meldt. De vacatievergoeding vindt plaats nadat het juryrapport door het bestuur van de Maatschappij is ontvangen. Voorts kan de ZZP-er/freelancer aanspraak maken op:
– Reiskosten op basis van treinkosten 2e klas;
– Lunchkosten tijdens de reis of vergadering.

ANBI-gegevens

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 800341739

ANBI formulier MdNL

Exploitatierekeningen

Bekijk de exploitatierekeningen voor 2014 t/m 2019

Bekijk de exploitatierekening 2020

Bekijk de exploitatierekening 2021

Activiteitenverslagen

Bekijk het Activiteitenverslag 2020

Bekijk het Activiteitenverslag 2021

Verslagen Werkgroepen, Afdelingen en Commissie

Bekijk de verslagen van de Werkgroepen, Afdelingen en Commissies 2019

Bekijk de verslagen van de Werkgroepen, Afdelingen en Commissies 2020

Bekijk de verslagen van de Werkgroepen, Afdelingen en Commissies 2021

Bekijk de verslagen van de Werkgroepen, Afdelingen en Commissies 2022