Reglement Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs

1.

Deze prijs kan slechts worden toegekend aan dichters of schrijvers van letterkundig proza in het Nederlands of Afrikaans die niet langer dan twee jaar vóór de dagtekening der voordracht enig werk in afzonderlijke uitgave hebben doen verschijnen. De prijs wordt alternerend toegekend aan een dichtbundel (oneven jaren) dan wel aan letterkundig proza (even jaren).

2.

De Commissie voor schone letteren doet vóór één maart aan het bestuur een met redenen omklede voordracht tot toekenning van de prijs.

3.

Het bestuur kent de prijs toe. Het is bevoegd de toekenning te weigeren, doch niet, voor een door de Commissie voorgedragene een ander in de plaats te stellen.

4.

Blijft de Commissie in gebreke haar voordracht vóór één maart in te dienen, of raadt zij de prijs niet toe te kennen, dan heeft geen toekenning plaats. Indien geen prijs wordt toegekend, wordt het beschikbare bedrag bij het fonds gevoegd.

5.

De Commissie is niet bevoegd verdeling van de prijs voor te stellen.