Reglement Henriëtte de Beaufortprijs voor (auto)biografieën   

De toekenning van de Henriëtte de Beaufortprijs voor (auto)biografieën  geschiedt volgens het reglement zoals vastgesteld in de jaarvergadering van vierentwintig mei tweeduizend drie of volgens het eventueel later gewijzigde reglement.

1. Eens in de drie jaar, te beginnen met tweeduizend vier, kan er worden beschikt over een prijs voor een in druk verschenen en in de Nederlandse taal geschreven biografie of autobiografie, afwisselend van de hand van een Nederlandse en van een Vlaamse auteur. De hoogte van de prijs wordt eens in de drie jaar vastgesteld door het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, op grond van de opbrengst van het legaat van jonkvrouwe A.H.M. Laman Trip-de Beaufort als afzonderlijk beheerd fonds, en zo nodig aangevuld door het bestuur uit de opbrengst van het door het legaat De Haan verkregen Algemeen Prijzenfonds, en bedraagt zo mogelijk ten minste tweeduizend vijfhonderd euro (€2.500,00). Anno 2018 bedraagt het prijzengeld € 3.000.

2. De toekenning geschiedt door het bestuur der Maatschappij op voordracht van een Commissie van voordracht door het bestuur der Maatschappij te benoemen.

3. Het te bekronen werk moet voor het eerst in druk verschenen zijn in boekvorm, tijdschrift, week- of dagblad in de zes jaar, voorafgaande aan het jaar waarin de prijs verleend wordt.

4. Het verdient aanbeveling dat de schrijvers of uitgevers van de in aanmerking komende boeken of dagblad- en tijdschriftartikelen, deze aan de genoemde Commissie van voordracht ter beoordeling toezenden, ofschoon deze Commissie uit de aard der zaak ook niet-ingezonden werken voor bekroning kan voordragen.

5. Kan het bestuur der Maatschappij zich niet met de voordracht der Commissie verenigen, of komt naar het oordeel der Commissie generlei werk voor bekroning in aanmerking, dan wordt de prijs niet toegekend en komt hij dat jaar te vervallen.

6. Het bestuur is niet bevoegd de prijs te splitsen en te verdelen over meer werken of inzendingen.

7. De Commissie moet haar voordracht bij het bestuur indienen vóór één maart van het jaar waarin de bekroning kan geschieden. Deze voordracht gaat vergezeld van een schriftelijke motivering. De mededeling van de bekroning geschiedt in de jaarvergadering.

8. Vóór dertien oktober – geboortedatum van de erflaatster, jonkvrouwe A.H.M. Laman Trip-de Beaufort – van het maatschappelijk jaar waarin de prijs kan worden verleend, wordt de Commissie van voordracht benoemd. Deze Commissie treedt in haar geheel af na de bestuursvergadering waarin de prijs is toegekend of toegekend had kunnen worden.