Reglement Debutantenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 

1. De Debutantenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is een voortzetting van de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs (uitgereikt van 1940 tot 2021). Na uitputting van het Fonds voor de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs in 2022 wordt de prijs voor debutanten sinds 2023 voortgezet uit het door schenking De Haan ontstane Algemeen Prijzenfonds van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, onder de nieuwe naam: Debutantenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

De prijs wordt elk jaar uitgekeerd als prijs van aanmoediging voor de schone letteren, tot een maximumbedrag als door de jaarvergadering is vastgesteld, vergezeld van een object. In 2023 bedraagt het prijzengeld € 7.500.

2. Deze prijs kan slechts worden toegekend aan dichters of schrijvers van letterkundig proza of poëzie in het Nederlands of Afrikaans die niet langer dan twee jaar vóór de dagtekening der voordracht enig werk in afzonderlijke uitgave hebben doen verschijnen. 

3. De prijs wordt afwisselend toegekend voor proza (even jaren) of voor poëzie (oneven jaren).

4. De Commissie voor schone letteren doet vóór één maart aan het bestuur een met redenen omklede voordracht tot toekenning van de prijs. 

5. Het bestuur kent de prijs toe. Het is bevoegd de toekenning te weigeren, doch niet, voor een door de Commissie voorgedragene een ander in de plaats te stellen. 

6. Blijft de Commissie in gebreke haar voordracht vóór één maart in te dienen, of raadt zij de prijs niet toe te kennen, dan heeft geen toekenning plaats. Indien geen prijs wordt toegekend, wordt het beschikbare bedrag bij het fonds gevoegd.

7. De Commissie is niet bevoegd verdeling van de prijs voor te stellen.