Reglement Kruyskampprijs voor lexicografie, lexicologie & tekstedities 

De toekenning van de Kruyskampprijs voor lexicografie, lexicologie & tekstedities geschiedt volgens het reglement zoals vastgesteld in de jaarvergadering van vierentwintig mei tweeduizend drie of volgens het eventueel later gewijzigde reglement.

1. Eens in de drie jaar, te beginnen met tweeduizend zes, kan er worden beschikt over een prijs voor een in druk verschenen specialistisch dan wel voor een breder publiek bestemd werk op het gebied van de Nederlandse lexicografie, de Nederlandse lexicologie of de editie en annotatie van oude Nederlandse teksten. De hoogte van de prijs wordt eens in de drie jaar vastgesteld door het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, op grond van de opbrengst van het door schenking verkregen Kruyskamp-fonds, en bedraagt zo mogelijk ten minste tweeduizend vijfhonderd euro (€2.500,00). In 2018 bedraagt het prijzengeld € 3.000.

2. De toekenning geschiedt door het bestuur der Maatschappij op voordracht van een Commissie van voordracht, door het bestuur van de Maatschappij te benoemen, met dien verstande dat ten minste één lid van de Commissie tevens lid moet zijn van het bestuur der Maatschappij. In de Commissie hebben bij voorkeur zitting een specialist op het gebied van de filologie, een specialist op het gebied van de lexicografie en lexicologie en een wetenschapsjournalist of andere kenner van de relatie tussen wetenschap en samenleving.

3. Het te bekronen werk moet voor het eerst in druk verschenen zijn in boek of tijdschrift in de zes jaar voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt verleend.

4. Het verdient aanbeveling dat de schrijvers of uitgevers van in aanmerking komende boeken of tijdschriftartikelen, deze aan de genoemde Commissie van voordracht ter beoordeling toezenden, ofschoon de Commissie uit de aard der zaak ook niet-ingezonden werken voor bekroning kan voordragen.

5. Kan het bestuur der Maatschappij zich niet met de voordracht der Commissie verenigen, of komt naar het oordeel der Commissie generlei werk voor bekroning in aanmerking, dan wordt de prijs niet toegekend en komt hij dat jaar te vervallen.

6. Het bestuur is niet bevoegd de prijs te splitsen en te verdelen over meer werken of inzendingen.

7. De Commissie moet haar voordracht bij het bestuur indienen vóór één maart van het jaar waarin de bekroning kan geschieden. Deze voordracht gaat vergezeld van een schriftelijke motivering. De mededeling van de bekroning geschiedt in de jaarvergadering.

8. Vóór één november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de bekroning kan geschieden, wordt de Commissie van voordracht benoemd. Deze Commissie treedt in haar geheel af na de bestuursvergadering waarin de prijs is toegekend of toegekend had kunnen worden.