gepubliceerd op 17 september 2020
Oproep MNL-fellowships

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. De Maatschappij heeft als doel de beoefening van de schone letteren en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde in hun onderlinge samenhang te bevorderen. Vanaf 2019 reikt de Maatschappij fellowships uit aan maximaal twee onderzoekers per jaar.

Wat is een MNL-fellowship?

MNL-fellowships bieden steun aan onderzoekers met goede en originele onderzoeksideeën, maar zonder de toenemende nadruk op innovatie en valorisering die grotere subsidieverstrekkers veelal kenmerkt. MNL-fellowships zijn mede bedoeld om de continuïteit van het werkterrein van de Maatschappij te garanderen. MNL-fellows krijgen een beurs om gedurende twee of drie maanden onderzoek te doen. De beurs is een onkostenvergoeding van 1500 euro per maand met een maximum van 4500 euro. MNL-fellows hebben de beschikking over een werkplek (met Wifi, zonder computer) in de Universiteitsbibliotheek Leiden, waar de collectie van de MNL aanwezig is.

Wie komt in aanmerking voor een MNL-fellowship?

MNL-fellowships zijn zowel bedoeld voor junior- als voor senioronderzoekers. Een voltooide promotie is geen voorwaarde. U komt in aanmerking als u onderzoek wilt doen op het werkterrein van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, dat wil zeggen de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde of de onderlinge samenhang van deze gebieden. MNL-fellowships zijn geen subsidies voor creatief literair werk. Een inhoudelijke link met de collectie van de Maatschappij aanwezig in de UB Leiden wordt aangemoedigd, maar is niet noodzakelijk. MNL-fellowships staan open voor kandidaten met aantoonbaar wetenschappelijke capaciteiten uit heel de wereld. Niet-Nederlandse kandidaten zorgen in beginsel zelf voor eventuele visa, huisvesting en andere praktische zaken. Zowel MNL-leden als niet-leden worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. Een reeds afgekeurde aanvraag kan eenmaal opnieuw worden ingediend.

Tijdpad

De deadline voor het indienen van voorstellen is 1 november 2020. Het bestuur van de Maatschappij maakt de beslissing uiterlijk 1 januari 2021 bekend. Begindatum en planning van het fellowship is in overleg.

Aanvraagprocedure

U kunt zich aanmelden voor een MNL-fellowship door de volgende documentatie te mailen naar het MNL-secretariaat t.a.v. mevr. dr. Tanja Simons (mnl@library.leidenuniv.nl):

  1. Uw naam en adresgegevens
  2. Kort curriculum vitae inclusief een lijst van publicaties
  3. Uw onderzoeksvoorstel: hierin beschrijft u beknopt wat u wilt onderzoeken en op welke manier u dat gaat aanpakken (bronnen/corpora, methode). Ook schetst u de wetenschappelijke en/of theoretische kaders van uw project. Uit uw voorstel blijkt de relevantie van uw onderzoek voor het werkterrein van de MNL. Ook geeft u aan voor hoeveel weken of maanden u een fellowship aanvraagt. Uw voorstel telt maximaal 800 woorden. Het voorstel kan in het Nederlands of het Engels worden opgesteld.
  4. De beoogde resultaten van het onderzoek: geef kort aan welke (concrete en haalbare) wetenschappelijke output uw project oplevert. Vanwege de bescheiden omvang van de fellowships is het meestal realistisch dat de producten pas na afronding van het fellowship daadwerkelijk gepubliceerd kunnen worden, onder vermelding van de steun van het MNL-fellowship. Daarnaast wordt MNL-fellows gevraagd om ten minste één maal een bijdrage te leveren aan de website van de Maatschappij. Zo mogelijk geeft u een lezing voor een van de commissies van de Maatschappij (bijvoorbeeld de Commissie voor Taal- en Letterkunde of de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde) of voor een breder publiek (bijvoorbeeld via de UB Leiden).
  5. De naam van een referent die bekend is met uw onderzoek en die eventueel geraadpleegd kan worden voor advies.

 

Beoordelingsprocedure

De aanvraag zal worden beoordeeld door een commissie met specialisten uit de verschillende disciplines die de MNL verenigt (letterkunde, taalkunde, geschiedenis): dr. Feike Dietz (voorzitter), prof.dr. Wijnand Mijnhardt, dr. Suzanne Aalberse, dr. Djoeke van Netten.

De commissie let bij het beoordelen van de aanvragen op het wetenschappelijke ambitieniveau van de aanvraag (is hier sprake van een heldere, innovatieve, relevante achterliggende probleemstelling?) in relatie tot de haalbaarheid van het plan (levert het in de gegeven tijd zichtbare en haalbare output op; is de grotere vraag vertaald naar een concrete case study?). Belangrijk voor de commissie is dat het voorstel aansluit bij de doelstellingen van de MNL en bovendien herkenbare output oplevert voor de MNL. Daarnaast wordt de helderheid van de aanvraag zelf meegenomen in het beoordelingsproces.

Voorbeelden van succesvolle aanvragen

  • MNL-fellow Bart Verheijen onderzoekt het debat over slavernij en abolitionisme in Nederlands-Indië tussen 1814-1848 op basis van archiefbronnen van Javaanse genootschappen die zich momenteel bevinden in het nationale archief van Indonesië. Deze bronnen worden bovendien gekoppeld aan bronnen uit het Nationaal Archief in Den Haag. Met de MNL-beurs kan Verheijen de reis- en verblijfkosten vergoeden die het archiefbezoek met zich meebrengen. Het onderzoekt resulteert in een wetenschappelijk artikel en output voor een breder publiek, dat laatste in samenwerking met het Letterkundig Magazijn.
  • MNL-fellow Dirk Alkemade gebruikt de beurs om onderzoek te doen naar de kruisbestuiving tussen literaire en politieke activiteiten van de Leidse radicale patriot Pieter Vreede (1750-1837). Deze case study is onderdeel van zijn proefschrift dat hij als buitenpromovendus uitvoert. Dit onderzoek resulteert in een wetenschappelijk artikel en output voor een breder publiek, dat laatste onder meer via column op de MNL-website.