vrijdag 16 november 2018 om 10:30 uur
Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof, Den Haag
gepubliceerd op 29 oktober 2018
Symposium: Vrouwengeschiedenis als inspiratie

Op vrijdag 16 november vindt in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag het symposium Vrouwengeschiedenis als bron van inspiratie plaats, georganiseerd door Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd (SVVT), de Koninklijke Bibliotheek en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Het is inmiddels al meer dan vijfentwintig jaar geleden dat door kritische geschiedkundigen de studiegroep Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd werd opgericht. De studiegroep groeide uit tot een stichting die jaar in jaar uit wetenschappers en studenten wist te bezielen om hun onderwijs en onderzoek vanuit kritisch-theoretisch perspectief te verdiepen. Ruim een kwarteeuw heeft de Stichting op deze manier wetenschappelijk onderzoek bevorderd naar vrouwen en genderaspecten in de vroegmoderne geschiedenis. Door de organisatie van studiedagen ontstond een breed netwerk. Wetenschappers uit allerlei deelgebieden van de geesteswetenschappen kwamen enkele keren per jaar bijeen om te overleggen op welke manier in hun vakgebied recht kon worden gedaan aan de geschiedenis van vrouwen, maar vooral ook om in genderperspectief de wijze waarop vrouwen en mannen, vrouwelijkheid en mannelijkheid als vanzelfsprekende constructen werden gehanteerd, kritisch te bezien. Talloze leden hebben hun weg in de wetenschap gevonden.

De wens tot grotere aandacht voor vrouwen in de geschiedenis van de Lage Landen  heeft ertoe geleid dat in het jaar 2018 verschillende initiatieven zijn genomen die alle specifiek aandacht willen besteden aan de historische rol van vrouwen in samenleving  en cultuur. Een daarvan is het organiseren van een studiedag  waarin wetenschappers gespecialiseerd in de vroegmoderne tijd hun onderzoek in relatie tot de genderproblematiek zullen presenteren aan collega’s en belangstellenden.  Hierbij wordt de focus gericht op de presentatie van voor hen inspirerende gebeurtenissen of personen zoals de deelnemers die in hun werk en studie hebben ervaren.

In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organiseert de SVVT in dit kader een studiedag waarop wetenschappers gespecialiseerd in de vroegmoderne tijd hun onderzoek in relatie tot de genderproblematiek zullen presenteren. De presentaties van voortrekkers en nieuwkomers dienen aanzetten te geven tot discussies en het verkennen van nieuwe mogelijkheden.

Programma

10.30 – 11.00 uur Inloop met koffie en thee

11.00 – 11.10 uur Netty van Megen, welkomstwoord

11.10 – 11.40 uur Ineke Huysman: ‘De Stille Kracht’. Vrouwelijke macht in de 17de-eeuwse Republiek der Vereenigde Nederlanden.

11.40 – 12.10 uur Marieke van Delft: Maria Sibylla Merian, kunstenares en natuuronderzoekster.

12.10 – 12.40 uur Suzan van Dijk: “Over ’t geheel genomen zyn alle haare characters wel wat sterk”; de 18de-eeuwse pers over romanschrijfsters uit die tijd.

12.40 – 13.10 uur Lunch

13.10 – 13.40 uur Lieke van Deinsen: “’k Zeg basta met dat portretteeren”. Elizabeth Wolff en de (on)mogelijkheid van het vrouwelijk auteursportret.

13.40 – 14.10 uur Jeroen Vandommele: “Daarom houdt God niet op om ons te slaan”. De Nederlandse Opstand door de ogen van een Bossche non.

14.10 – 14.40 uur Agnes Sneller: Personages op de planken: Scènes uit de toneelliteratuur van Vondel`Dus wederstreef niet meer uw trouwe gemaelin.’

14.40 – 15.10 uur Olga van Marion, Tim Vergeer, Aafke Schoenmaker, Martijn Rietveld en Annebeth Simons: Adriana van Rijndorp, Driftige minnaars en karaktermoord.

15.10 – 15.40 uur Nina Geerdink, Gepubliceerd en getrouwd: uitzonderingen op het typisch Nederlandse fenomeen van de ongehuwde schrijfster in de 17de eeuw.

15.40 – 16.00 uur Katlijne Van der Stighelen, uitleiding: ‘De geschiedwetenschap heeft tijdenlang amper een goed woord voor haar over gehad. De sprong voorwaarts sinds 1990.’

16.00 – 17.00 uur Afsluiting en borrel

Inschrijven

Inschrijving – graag vóór 8 november – is mogelijk door een e-mail te sturen aan ajm.vanmegen@planet.nl onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage voor de lunch: € 10,- voor studenten, Vrienden van de KB en leden van de SVVT. Voor anderen geldt een bedrag van € 15,-. U kunt het bedrag overmaken op rekening NL 22 TRIO 0198 533 713 t.n.v. A.J.M. van Megen, onder vermelding van: symposium SVVT.