gepubliceerd op 7 februari 2018
Oproep voorstellen voor de Academische jaarprijzen van de MdNL

Oproep tot het doen van voorstellen voor bekroning van de beste masterscriptie, het beste artikel en de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse letterkunde 2016 en 2017

1. Te beginnen met het academische jaar 2014-2015 reikt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde jaarlijks drie prijzen uit: voor de beste masterscriptie, het beste academische artikel en de beste dissertatie. Deze ‘Academische jaarprijzen’ worden alternerend uitgereikt voor publicaties op het gebied van de Nederlandse taalkunde en de Nederlandstalige of Afrikaanse letterkunde, historisch of modern, te beginnen met de Nederlandse taalkunde. De te bekronen publicatie is bij voorkeur gesteld in het Nederlands, Afrikaans of het Engels, maar ook Duits- of Franstalige publicaties kunnen voor bekroning in aanmerking komen.

2. Hiertoe is door het bestuur van de Maatschappij een ‘Commissie Academische jaarprijzen’ ingesteld, bestaande uit twee letterkundigen en twee taalkundigen, die in samenspraak met het bestuur van de MdNL iedere vier jaar een nieuwe Commissie van voordracht samenstelt.

3a. De leden voor de Commissie van voordracht worden geworven uit taalkundigen en letterkundigen die geen direct belang hebben bij de inzendingen. Vertegenwoordigers van de vakgroepen c.q. opleidingen waaruit voorgedragen publicaties voortkomen kunnen geen lid van de Commissie van voordracht zijn.
3b. De Commissie van voordracht bestaat uit zes leden: drie taalkundigen en drie letterkundigen.
3c. De leden van de Commissie van voordacht worden benoemd door het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, op voordracht van de Commissie Academische jaarprijzen.

4. Iedere afdeling Neerlandistiek/ Literatuurwetenschap/Taalwetenschap mag één voordracht doen voor een masterscriptie en één voor de bij de afdeling geschreven/verdedigde dissertatie. Tijdschriftredacties kunnen een voordracht doen voor het beste artikel.

5. Er is jaarlijks een geldbedrag beschikbaar voor de prijzen: voor de beste masterscriptie ten minste € 500, voor het beste artikel ten minste € 750 en voor de beste dissertatie ten minste € 1000.

6. De toekenning geschiedt door het bestuur der Maatschappij. Kan het bestuur der Maatschappij zich niet met de voordracht van de Commissie verenigen, of komt naar het oordeel van de Commissie niemand voor de prijs in aanmerking, dan wordt de prijs niet toegekend en komt deze voor dat jaar te vervallen.

7. Het bestuur kent de prijs toe. Het is bevoegd de toekenning te weigeren, doch niet voor een door de Commissie voorgedragene een ander in de plaats te stellen.

8. De MNL stelt haar website ter beschikking voor de publicatie van de winnende masterscriptie en overlegt met de redactie van TNTL over publicatie in verkorte vorm.

9. Inzendingen (bij masterscripties in pdf.vorm) en voordrachten worden ingewacht door de secretaris van de Maatschappij via mnl@library.leidenuniv.nl

10. In aanmerking voor bekroning komen masterscripties, artikelen en dissertaties, verdedigd c.q. gepubliceerd in de twee jaar voorafgaand aan de jaarlijkse deadline van 1 mei. In dit geval betreft het derhalve masterscripties, artikelen en dissertaties die in de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2017 zijn verdedigd (masterscripties en dissertaties) en verschenen (artikelen).

11. Voordrachten c.q. inzendingen kunnen worden gedaan tot 1 mei 2018.