gepubliceerd op 4 november 2021
Oproep voor voorstellen MNL-fellowships 2021

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. De Maatschappij heeft als doel de beoefening van de schone letteren en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde in hun onderlinge samenhang te bevorderen. Vanaf 2019 reikt de Maatschappij fellowships uit aan maximaal twee onderzoekers per jaar

Wat is een MNL-fellowship?

MNL-fellowships bieden steun aan (beginnende) onderzoekers met goede en originele onderzoeksideeën. De MNL hoopt met deze fellowships het onderzoek op haar werkterrein te stimuleren en continueren. MNL-fellows krijgen een beurs om gedurende enkele maanden onderzoek te doen. De beurs is een onkostenvergoeding van 1500 euro per maand met een maximum van 4500 euro. MNL-fellows hebben de beschikking over een werkplek (met Wifi, zonder computer) in de Universiteitsbibliotheek Leiden, waar de collectie van de MNL aanwezig is.

Wie komt in aanmerking voor een MNL-fellowship?

MNL-fellowships zijn in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers aan het begin van hun carrière (NB dat zegt niets over leeftijd) of die geen vaste aanstelling hebben. Een voltooide promotie is geen voorwaarde. Het onderzoek dient te liggen op het werkterrein van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, dat wil zeggen de Nederlandse taal- en letterkunde, geschiedenis en oudheidkunde of de onderlinge samenhang van deze gebieden. MNL-fellowships zijn geen subsidies voor creatief literair werk. Een inhoudelijke link met de collectie van de Maatschappij is een pré, maar niet noodzakelijk. MNL-fellowships staan open voor kandidaten met aantoonbaar wetenschappelijke capaciteiten. Zowel MNL-leden als niet-leden worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen. Een reeds afgekeurde aanvraag kan eenmaal opnieuw worden ingediend.

Tijdpad

De deadline voor het indienen van voorstellen is 15 december 2021. Het bestuur van de Maatschappij maakt de beslissing in januari 2021 bekend. Begindatum en planning van het fellowship is in overleg maar wel uiterlijk in 2022.

Aanvraagprocedure

U kunt zich aanmelden voor een MNL-fellowship door de volgende documentatie te mailen naar het MNL-secretariaat t.a.v. mevr. dr. Tanja Simons (mnl@library.leidenuniv.nl):

1. Naam en adresgegevens

2. Kort curriculum vitae (max. 2 pagina’s) en een lijst van publicaties

3. Onderzoeksvoorstel van maximaal 800 woorden: beknopte beschrijving van het onderwerp, de bronnen/corpora, methode/benadering en de wetenschappelijke en/of theoretische kaders van uw project. Uit uw voorstel blijkt de relevantie van uw onderzoek voor het werkterrein van de MNL. Ook geeft u aan voor hoeveel weken of maanden u een fellowship aanvraagt. Het voorstel mag in het Nederlands of het Engels worden opgesteld.

4. De beoogde resultaten van het onderzoek: geef kort aan welke (concrete en haalbare) wetenschappelijke output uw project oplevert. Vanwege de bescheiden omvang van de fellowships is het meestal realistisch dat de producten pas na afronding van het fellowship daadwerkelijk gepubliceerd kunnen worden, onder vermelding van de steun van het MNL-fellowship. Daarnaast wordt MNL-fellows gevraagd om een bijdrage te leveren aan de website van de Maatschappij. Zo mogelijk geeft u een lezing voor een van de commissies van de Maatschappij (bijvoorbeeld de Commissie voor Taal- en Letterkunde of de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde) of voor een breder publiek (bijvoorbeeld via de UB Leiden).

5. De naam en emailadressen van twee referenten die bekend zijn met uw onderzoek en die eventueel geraadpleegd kunnen worden voor advies.

Beoordelingsprocedure

De aanvraag zal worden beoordeeld door een commissie met specialisten uit de verschillende disciplines die de MNL verenigt (letterkunde, taalkunde, geschiedenis). Voorzitter Djoeke van Netten (UvA).
De commissie let bij het beoordelen van de aanvragen op academisch niveau, originaliteit. helderheid, haalbaarheid, herkenbaarheid en aansluiting bij het werkterrein en de doelstellingen van de MNL.