Werkgroep Biografie

De Werkgroep Biografie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde ondersteunde de uitgave van Tijdschrift voor Biografie en organiseert ieder jaar een symposium om de biografie onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Van het Tijdschrift voor Biografie verscheen in 2017 het laatste nummer.

Doelstelling van Tijdschrift voor Biografie was een breed, academisch geschoold publiek te laten delen in de ontwikkelingen op het gebied van de biografie in al haar facetten.

Behalve aan academische artikelen bood het blad ruimte aan essays, journalistieke en literaire bijdragen, interviews en recensies van recent verschenen Nederlandse en buitenlandse publicaties op dit terrein, waarbij met name oog was voor studies die niet al ruime aandacht hebben gekregen in andere media.

Tijdschrift voor Biografie was de voortzetting van Biografie Bulletin, dat februari 1991 voor het eerst verscheen. De naamsverandering was het resultaat van een inhoudelijke koerswijziging. Meer nog dan vroeger wilde men de groeiende aandacht voor de biografie steunen, aanjagen, ter discussie stellen.

Tijdschrift voor Biografie wilde interdisciplinair zijn. Niet alleen neerlandici en historici werden om bijdragen gevraagd, maar ook sociale wetenschappers, psychologen, economen en anderen die hun licht op de biografie kunnen laten schijnen.

Bestuur Werkgroep Biografie:

Mineke Bosch (voorzitter), Rozemarijn van de Wal (secretaris), Nele Beyens (penningmeester), Fia Dieteren, Laura van Hasselt, Louis van den Hengel, Annemieke Klijn en Abel Streefland.